Hoofdgroenstructuur Amsterdam verhindert windturbines in natuur

Aspect

De Amsterdamse Hoofdgroenstructuur is weinig bekend bij de Amsterdammers. Op 17 februari 2011 heeft de gemeenteraad van Amsterdam de Structuurvisie Amsterdam 2040 vastgesteld. In de structuurvisie is de benodigde hoeveelheid groen die Amsterdam minimaal wil borgen, vastgelegd als de Hoofdgroenstructuur. Het groen in en om de stad draagt immers in hoge mate bij aan de kwaliteit van de Amsterdamse woon- en werkomgeving. Het is één van de redenen waarom Amsterdam populair is als vestigingsplaats.

De Hoofdgroenstructuur omvat de gebieden die waardevol zijn voor de stad en de metropool, omdat zij een onmisbare functie vervullen voor groene recreatie, verbetering leefklimaat, waterhuishouding, hittedemping, verbetering luchtkwaliteit, biodiversiteit en voedselproductie.
Behoud van cultuurhistorische waarden en een gevarieerd totaalaanbod aan groen zijn belangrijke aspecten.
In onderstaande afbeelding zijn de zoekgebieden voor windturbines geprojecteerd op de Hoofdgroenstructuur.

Plannen in de Hoofdgroenstructuur vragen om een afgewogen oordeel. Om dit mogelijk te maken, is een deskundigenadvies geïntroduceerd, dat specifiek betrekking heeft op de inpasbaarheid van een initiatief.
Hiertoe is de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC) ingesteld. De TAC toetst alle plannen van de stad die aan burgemeester en wethouders ter besluitvorming of ter advisering worden voorgelegd aan de beleidsregels voor de Hoofdgroenstructuur en adviseert burgemeester en wethouders, wanneer zij dit nodig acht.
Ingrepen in de Hoofdgroenstructuur worden op inpasbaarheid beoordeeld. In de structuurvisie zijn de beoordelingscriteria opgenomen, per groentype wordt aangegeven welke ingrepen wel en niet zijn toegestaan.
In de Hoofdgroenstructuur mogen GEEN bouwwerken worden opgericht!


Links in de legenda staan de verschillende te onderscheiden groentypen. Het kaartje hierboven lijkt op een kaartje met de zoekgebieden voor windturbines. Dat is het niet. Het is een kaart van de Amsterdamse Hoofdgroenstructuur met daarin aangegeven de zoekgebieden voor windturbines Het is natuurlijk niet toevallig dat de zoekgebieden samenvallen met de Hoofdgroenstructuur. Het zijn de enige open plekken in Amsterdam. Een jaar geleden heeft het Architectuur Centrum Amsterdam (ARCAM) het Manifest van de Scheggen gepubliceerd. Hierin wordt het volgende gesteld:
Volgens onderzoek van de universiteit van Wageningen vertegenwoordigt het stadsgroen in Amsterdam inmiddels een hogere economische waarde dan de woningbouw. In het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) uit de jaren dertig werd het belang van het groen al erkend. Door allerlei ontwikkelingen waaronder infrastructuur en verstedelijking staat die kwaliteit nu sterk onder druk. Het Parlement van de Scheggen wil een halt toeroepen aan de aantasting van de scheggen.
De scheggen overlappen de Hoofdgroenstructuur. Het manifest benadrukt de unieke natuur in en om Amsterdam waardoor alle burgers binnen 10 minuten fietsen een groengebied kunnen bereiken.
Wat nu als die groengebieden worden volgeplemt met grote windturbines. Moet een visser dan de hele dag onder het “zoef zoef…” naar zijn dobber staren? Of de vogelaar die uren zit te wachten op een uniek shot van de ijsvogel?
Is dat dan nog ontspannen?


Voor de plannen van windturbines bij de Noorder-IJplas heeft de TAC al gesteld dat recreatie en windturbines NIET samengaan.
De Hoofdgroenstructuur is juridisch/planologisch vastgelegd in bestemmingsplannen. Om windturbines in de Hoofdgroenstructuur te plaatsen moeten al die betreffende bestemmingsplannen worden gewijzigd. Gaat de gemeenteraad nu de eerder gedane beloftes om de Hoofdgroenstructuur ongeschonden te laten verbreken?
De meeste Amsterdammers hebben niet de mogelijkheid om naar de camping in Bakkum te vluchten, of naar een huisje op de Waddeneilanden of naar een huisje in Frankrijk. GroenLinks is zowel in de gemeenteraad (Wethouder Marieke van Doorninck) als in Provinciale Staten (Gedeputeerde Edward Stigter) de grote initiator van windturbines in het Amsterdamse groen.

Het is zoals Teun van der Keuken in zijn column over de volkstuinen in de Volkskrant van 29 november al stelde:
Zoals Old Amsterdam-kaas niet oud is en niet uit Amsterdam komt, is GroenLinks niet links, en niet groen.

Documenten

Terug & verder bladeren:

 

Bron: Peter Verbeek

tinyurl: link
views: 415